Regulamin sklepu internetowego na stronie Kurs Wymowy

Dzień dobry!

Nazywam się Lucyna Tomaka i jestem twórczynią treści cyfrowych, do których dostęp sprzedaję za pośrednictwem mojego Serwisu dostępnego pod adresem https://kurswymowy.pl/sklep 

Serwis należy do Lucyny Tomaki, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Fluent Lucyna Tomaka, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 5170011229, REGON 388097728, adres ul. Polna 5B 37-100 Łańcut, Polska.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w Serwisie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@anglojezycznie.pl lub numerem telefonu +48 780 760 414. Nasz dział obsługi klienta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00. Najszybszą metodą kontaktu jest wiadomośc e-mail.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów!

Zespół Serwisu internetowego Kurs Wymowy.

Data ostatniej aktualizacji: 17.02.2024 r.

§ 1
Definicje


Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Aktualizacja – aktualizacja, którą zobowiązał się dostarczyć Sprzedawca i która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści Cyfrowej z Umową;
 2. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść Cyfrową;
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 4. DSA – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).
 5. E-zapłata – zapłata Ceny za Treść Cyfrową za pomocą cyfrowego odwzorowania wartości, w szczególności za pomocą bonów elektronicznych lub e-kuponów. E-zapłata nie stanowi instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, w szczególności karty płatniczej, czy też karty z zapisanym instrumentem pieniądza elektronicznego.
 6. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK;
 7. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Newsletter –usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, który dokonał aktywnego zapisu na listę subskrybentów za pośrednictwem formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu lub na dedykowanej stronie zapisu do usługi Newsletter;
 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 10. Przedsprzedaż — proces zbierania przez Sprzedawcę zamówień na Treści Cyfrowe, które będą dostępne w sprzedaży od określonego terminu, i zawierania Umów przed planowanym terminem wprowadzenia Treści Cyfrowych do sprzedaży;
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego Kurs Wymowy, dostępny pod adresem https://kurswymowy.pl/Serwis/regulamin, określający także warunki korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę, w tym Usługi pośredniej, regulujący stosunki pomiędzy Sprzedawcą, jako dostawcą Usługi pośredniej a Odbiorcą usług, o których mowa w §20 Regulaminu.
 12. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://kurswymowy.pl i jej rozszerzeniami; w tym obejmuje także aplikacje, w tym aplikacje mobilne, i inne usługi Sprzedawcy, Media społecznościowe i kanały Sprzedawcy funkcjonujące w ramach tychże Mediów.
 13. Sprzedawca lub Administrator – Lucyna Tomaka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fluent Lucyna Tomaka, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 5170011229, REGON 388097728, adres ul. Polna 5B 37-100 Łańcut, Polska;
 14. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 15. Treści Użytkownika – treści, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych;
 16. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż Treści Cyfrowych, dostarczenie Treści Cyfrowych w zamian za Dane Osobowe, umowa o świadczenie Usług albo świadczenie Usług Elektronicznych i Usług pośrednich na rzecz Kupującego;
 17. Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Kupującemu na:
  1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
  2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;
  3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 18. Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Serwisu.

§2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Treści Cyfrowych, Usług oraz świadczy Usługi Elektroniczne. Kupujący może dokonać zakupu Treści Cyfrowych lub Usług wskazanych na stronach Serwisu lub określonych w ramach Przedsprzedaży. 
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Sprzedający udostępnia Kupującemu Regulamin w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Kupującego przez jego zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.
 4. Do korzystania ze Serwisu, w tym w szczególności do złożenia zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy, aktualny system operacyjny,
  3. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Do korzystania z Treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy, aktualny system operacyjny,
  3. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa,
  4. standardowy pakiet biurowy,
  5. standardowa przeglądarka plików w formacie .pdf,
  6. standardowy odtwarzacz plików wideo,
  7. standardowy odtwarzacz plików audio,
  8. posiadanie aktywnego adresu e-mai.
 6. Do korzystania z Usługi konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy, aktualny system operacyjny, 
  3. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa, 
  4. standardowy odtwarzacz plików wideo,
  5. standardowy odtwarzacz plików audio,
  6.  posiadanie aktywnego adresu e- mail.
  7. posiadanie dostępu do aplikacji służącej do komunikacji  na odległość, która każdorazowo zostanie wskazana w opisie Usługi. 
 7. W sytuacji, w której korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, informacja taka prezentowana jest w Serwisie w sposób widoczny dla Kupującego i pozwalający podjąć decyzję w zakresie zakupu Treści cyfrowych lub Usług.
 8. Zawarcie Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych lub Umowy o świadczenie Usług nie może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. Kupujący powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby móc zawrzeć taką Umowę.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
 10. W zależności od rodzaju wybranych Treści Cyfrowych, Usług lub Usług Elektronicznych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:
  1. w przypadku Treści Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
  2. W przypadku Usług dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług;
  3. w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 11. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że:
  1. Umowy, które dotyczą Treści Cyfrowych, są umowami o dostarczanie treści cyfrowej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  2. do Umów, które nie dotyczą Treści Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

12. Pozostałe definicje, procedury, obowiązki i uprawnienia wynikające z aktu o usługach cyfrowych (DSA) zostały opisane w §20 niniejszego regulaminu i są jego integralną częścią.

§3

Usługi Elektroniczne dotyczące Serwisu

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego określone Usługi Elektroniczne związane z korzystaniem z Serwisu.
 2. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Serwisie, które prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych oraz założenie i prowadzenie Konta.  
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z założeniem konta w Serwisie. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do swojego konta Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych, a ponadto jest zobowiązany nie udostępniać loginu i hasła żadnym osobom trzecim. 
 4. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną w postaci Newslettera. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do Newslettera, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail, które zawierają informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do Newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do Newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego check-boksa podczas składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, który jest zamieszczony w każdej wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera. Kupujący może także wysłać do Sprzedawcy wiadomość e-mail z prośbą o wypisanie z bazy Newslettera. 
 5. Zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych oznacza automatyczne zapisanie na listę odbiorców wiadomości o danej Treści Cyfrowej, które są częścią oferty (m.in. informacji o aktualizacjach i nadchodzących spotkaniach live). Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, klikając w przycisk służący do rezygnacji, który jest zamieszczony w każdej przesyłanej wiadomości. Kupujący może także wysłać do Sprzedawcy wiadomość e-mail z prośbą o wypisanie z bazy.
 6. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, które są zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta na czas nieoznaczony w przypadku:
  1. Konta – z chwilą zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej w zamian za Cenę;
  2. Newslettera – z chwilą skutecznego zapisu na listę subskrybentów, która stanowi również chwilę zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej w zamian za Dane Osobowe. 
  3. pozostałych Usług Elektronicznych – z chwilą skutecznego wywołania przez Kupującego w oknie przeglądarki urządzenia Kupującego strony internetowej Serwisu lub skorzystania przez Kupującego z przekierowania prowadzącego do Serwisu.
 8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje rozwiązana w przypadku:
  1. Konta – z chwilą złożenia przez Kupującego wniosku i jego likwidację;
  2. Newslettera – z chwilą wypisania się z listy subskrybentów Newslettera.
  3. pozostałych Usługi Elektronicznych – z chwilą zaprzestania korzystania z danej Usługi Elektronicznej lub z chwilą opuszczenia Serwisu. 
 9. Kupujący może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. 
 10. Kupujący ma możliwość uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych przekazywanych za pośrednictwem Newslettera w zamian za Cenę. W takiej sytuacji, Kupujący powinien skierować informację o chęci zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej w zamian za Cenę na adres: kontakt@anglojezycznie.pl
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Serwisu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 13. Z uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.
 14. W ramach rozwoju Serwisu Sprzedawca może w szczególności:
  1. dodawać nowe funkcje oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcje w ramach Serwisu;
  2. wprowadzić Serwis na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;
  3. udostępnić aplikację związaną z Serwisem.

§4

Składanie zamówienia

 1. Kupujący można dokonać zakupu poprzez złożenie Zamówienia w Serwisie.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 3. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Serwisie. Konto jest zakładane automatycznie w procesie zamówienia, jeśli jest to niezbędne do korzystania z Treści Cyfrowych.
 4. Jeżeli Kupujący posiada konto w Serwisie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia.
 5. Wszelkie opisy Treści Cyfrowych lub Usług dostępne na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.
 6. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową pod adresem https://kurswymowy.pl/, a następnie dokonać wyboru produktu podejmując kolejne krokie zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na podstronach Serwisu. 
 7. Złożenie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w zakładce Sklep lub na stronie głównej Serwisu.Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka Treści Cyfrowych lub Usług, które interesują Kupującego, a następnie wypełnieniu formularza zamówienia. 
 8. W celu złożenia zamówienia, Kupujący powinien nacisnąć przycisk oznaczony “DODAJ DO KOSZYKA”. Następnie, w zależności od decyzji Kupującego, Kupujący może dokonać dalszych zakupów klikając w górnym prawym rogu strony przycisk “KONTYNUUJ ZAKUPY” lub przejść do finalizacji zamówienia. 
 9. Na tym etapie Kupującemu wyświetla się informacja prezentująca wybrane produkty, ich cenę, ilość, a także informacja o łącznym koszcie wybranych produktów oznaczona jako “PODSUMOWANIE KOSZYKA”. 
 10. Na tym etapie Kupujący ma możliwość dokonywania zmian w Zamówieniu. 
 11. Jeżeli Kupujący posiada specjalny kod rabatowy, to w miejscu oznaczonym jako “Kod kuponu” powinien go wpisać, a następnie nacisnąć przycisk oznaczony jako “WYKORZYSTAJ KUPON”. 
 12. W celu finalizacji Zamówienia Kupujący powinien przycisnąć przycisk oznaczony jako “PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI”. Po naciśnięciu w przycisk Kupujący zostanie przeniesiony na podstronę Serwisu, w której będzie zobowiązany wypełnienia formularza zamówienia swoimi danymi osobowymi w postaci:
  1. imienia i nazwiska;
  2. kraju lub regionu, z którego pochodzi Kupujący;
  3. ulicy, kodu pocztowego i miasta;
  4. opcjonalnie – numeru telefonu;
  5. Adresu e-mail i jego potwierdzenia.
 13. Na tym etapie Kupujący ma możliwość:
  1. wskazania czy Sprzedawca ma wystawić fakturę, 
  2. zapisania się do newslettera, 
  3. skierowania uwag do zamówienia w formularzu oznaczonym jako “INFORMACJE DODATKOWE”;
  4. wyboru sposobu płatności. 
 14. W formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. 
 15. Po wypełnieniu formularza zamówienia Kupujący powinien zweryfikować wszystkie dane, które tam wprowadził. 
 16. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia Serwis będzie nadawał komunikaty wskazując popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu realizacji Zamówienia. 
 17. Po prawej stronie podstrony Serwisu powinno pojawić się zamówienie z łączną kwotą do zapłaty oznaczone jako “TWOJE ZAMÓWIENIE” oraz informacją o możliwych sposobach płatności. Kupujący powinien dokonać wyboru metody płatności ze sposobów dostępnych w Serwisie.
 18. Warunkiem złożenia zamówienia jest:
  1. Akceptacja regulaminu serwisu umożliwiającego płatność online, z którym Kupujący powinien się uprzednio zapoznać
  2. akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać;
  3. w przypadku sprzedaży Treści Cyfrowych – wyrażenie zgody na dostarczenie Treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy  na warunkach rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy;
  4. jeżeli kupujesz Usługi dostarczane w całości przed upływem 14 dni od dnia zakupu – wyrazić zgodę na wykonanie w pełni usług objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 19. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu lub zasad składania zamówienia Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 20. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego
 21. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe.
 22. W ramach tej podstrony Kupujący ma nadal możliwość dodania kuponu rabatowego lub założenia konta w Serwisie.
 23. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie oznaczony jako “KUPUJĘ I PŁACĘ”. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi złożenie przez Kupującego oferty nabycia wybranych Treści Cyfrowych lub Usług od Sprzedawcy, na warunkach określonych w formularzu zamówienia.
 24. Kupujący ma świadomość, że dokonując kliknięcia w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ ” potwierdza złożenie Zamówienia z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty. 

§5

Przedsprzedaż

 1. Sprzedawca, w odniesieniu do niektórych rodzajów Treści Cyfrowych lub Usług, może, ale nie musi, zorganizować Przedsprzedaż. 
 2. Treści Cyfrowe lub Usługi  objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Serwisu jako Treści Cyfrowe lub Usługi dostępne w Przedsprzedaży. Na stronie takich Treści Cyfrowych lub Usług Sprzedawca zamieszcza informację, od jakiej daty Treści Cyfrowe lub Usługi będą dostępne i od jakiej daty Treści Cyfrowe lub Usługi będą przekazywane Kupującym. 
 3. Na potrzeby zawierania Umów w ramach Przedsprzedaży postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2. Sprzedawca będzie informował Kupujących o wszelkich zmianach terminów związanych z Przedsprzedażą, poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail, na adres podany przez Kupującego. 
 5. W przypadku, gdyby sprzedaż Treści Cyfrowych lub Usług nie była możliwa na warunkach przewidzianych w Przedsprzedaży (np. dostawcy nie dostarczą odpowiedniej ilości lub rodzajów materiałów, nastąpi wzrost ceny materiałów itp.), Sprzedawca poinformuje Kupującego o tych okolicznościach. 
 6. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłużenie terminu dostarczenia Treści Cyfrowych lub Usług,  lub zmianę warunków sprzedaży Treści Cyfrowych lub Usług, może zrezygnować z nabycia Treści Cyfrowych lub Usług, a Sprzedawca zwraca takiemu Kupującemu wszelkie płatności dokonane w ramach Przedsprzedaży.

§6

Cena i płatności

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Serwisu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 48 godzin od zawarcia umowy. Po upływie tego terminu Sprzedawca może przyjąć, że Kupujący zrezygnował z nabycia Treści Cyfrowych lub Usług, i anulować złożone zamówienie. 
 3. Sprzedawca udostępnia Kupującemu płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, które obsługiwane są przez płatności elektroniczne:
  1. Tpay należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, KRS 0000412357.
  2. Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, KRS 0000320590.
 4. Dostępne formy płatności
  1. kartą płatniczą:
   • Visa
   • Visa Electron
   • Mastercard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  2. BLIK;
  3. Przelew online lub tradycyjny;
  4. Portfele elektroniczne (Google Pay, Apple Pay);
  5. Raty;
  6. Płatności odroczone Twisto;
  7. Płatności miesięczne TubaPay.
 5. Rozliczenie transakcji może wiązać się z koniecznością rejestracji w systemie płatności lub akceptacją regulaminu lub warunków korzystania z systemu płatności przez Kupującego, które są niezależne od Sprzedawcy oraz postanowień Regulaminu. Kupujący powinien zapoznać się z regulaminem lub warunkami korzystania z systemu płatności.
 6. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość dokonania E-zapłaty, np. za pomocą kodu rabatowego, vouchera lub innego e-kuponu. W takim przypadku Kupujący będzie mógł dokonać zapłaty Ceny, w całości lub części, poprzez E-zapłatę, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie formularza zamówienia. Udostępnienie możliwości dokonywania E-zapłaty nie jest obowiązkiem Sprzedawcy.
 7. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury w wersji elektronicznej. 
 8. Faktura zostanie automatycznie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 9. Wszystkie Ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z Ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej. 
 11. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Treści Cyfrowych lub Usług Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie tych Treści Cyfrowych lub Usług, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dane Treści Cyfrowych lub Usług są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie tych Treści Cyfrowych lub Usług, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Treści Cyfrowych lub Usług do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§7

Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych polega na przekazaniu Kupującemu zamówionych Treści Cyfrowych.
 2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu Treści Cyfrowych nie wcześniej niż po pozytywnej autoryzacji płatności lub zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym. Treści Cyfrowe mogą być przekazane Kupującemu od razu po zawarciu Umowy i opłaceniu zamówienia lub w terminach określonych przez Sprzedawcę, w zależności od rodzaju Treści Cyfrowej, którą nabył Kupujący. 
 3. Kupujący, w zależności od wyboru Sprzedawcy oraz możliwości technicznych Serwisu, może uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych poprzez:
  1. link przesłany Kupującemu na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub
  2. konto użytkownika, do którego zostaną przypisane zakupione Treści Cyfrowe lub 
  3. dedykowaną stronę Serwisu, gdzie znajdują się zakupione Treści Cyfrowe.
 4. Informacje, czy dane Treści Cyfrowe mogą być pobierane przez Kupującego na własny nośnik, znajdują się w opisie Treści Cyfrowych lub instrukcjach przekazanych Kupującemu.
 5. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej Treści Cyfrowej (np. dostęp do danej Treści Cyfrowej będzie możliwy tylko przez 3 miesiące). W przypadku wprowadzenia ograniczeń czasowych Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, przez jaki czas Kupujący będzie posiadał dostęp do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej Umowy.
 6.  Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Kupującemu lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Kupujący wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Kupujący lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Cyfrowej.
 7. Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Cyfrowej — chyba że w opisie Treści Cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że Treść Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Treści Cyfrowych w późniejszym terminie.
 8. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Kupujący może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby własne. Kupujący w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub odsprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.
 9. Jeżeli Kupujący będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Sprzedawcy o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy. W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z Treści Cyfrowych, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.
 10. W przypadku, gdy Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych poprzez konto użytkownika, zakazane jest:
  1. dzielenie konta użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom,
  2. podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych, które nie zostały przypisane do konta użytkownika w wyniku ich zakupu,
  3. podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.
  4. podejmowanie prób pobierania Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy Sprzedawca nie zapewnia takiej możliwości, 
  5. wykorzystywanie konta użytkownika do prowadzenia działań marketingowych,
  6. korzystanie z funkcji dostępnych w ramach konta użytkownika w sposób naruszający dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje.
 11. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Treści Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:
  1. zmiany w Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Treści Cyfrowych do potrzeb Kupujących, dostosowanie Treści Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;
  2. zmiany w Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK;
  3. Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
  4. jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;
  5. jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Treściach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Treściach Cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Kupującemu, gdy Sprzedawca zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania Treści Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie niezmienionym.
 12. W przypadku naruszenia przez Kupującego zasad dotyczących korzystania z Treści Cyfrowych Sprzedawca może zablokować Kupującemu dostęp do Treści Cyfrowych po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń, chyba że naruszenia wpływają na prawa osób trzecich i zablokowanie Kupującemu dostępu do Treści Cyfrowych jest niezbędne do zabezpieczenia tych praw i ograniczenia ryzyka przyszłych roszczeń, które mogą zostać skierowane do Sprzedawcy . Kupujący otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Kupujący może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. Sprzedawca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. Zablokowanie dostępu do Treści Cyfrowych nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zablokowanie konta nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy. 
 13. Treściom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe. Przez świadczenia dodatkowe należy rozumieć dodatkowe Treści Cyfrowe, Usługi lub Usługi Cyfrowe dostarczane wspólnie ze świadczeniem głównym Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej, np. dostęp do grupy wsparcia związanej z zakupionymi Treściami Cyfrowymi, spotkanie on-line ze Sprzedawcą lub innymi osobami, udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Sprzedawcy, jakim jest dostarczenie Treści Cyfrowych zgodnych z Umową i realizowane są zgodnie z informacjami dostępnymi w Serwisie zawartymi w opisie kupowanej Treści Cyfrowej. Sprzedawca może przewidywać dodatkowe zasady korzystania ze świadczeń dodatkowych mające na celu zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa pośród wszystkich osób mających dostęp do określonych świadczeń, np. zasady uczestnictwa w grupie wsparcia. Nieprzestrzeganie takich zasad może skutkować pozbawieniem Kupującego możliwości korzystania ze świadczeń dodatkowych, co nie ma jednak wpływu na realizację przez Sprzedawcę jego zobowiązania głównego w postaci dostarczenia Treści Cyfrowych, nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy.

§8

Realizacja zamówienia dotyczącego Usług

 1. W celu realizacji zamówienia dotyczącego Usług Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia terminu realizacji Usługi. 
 2. Dostawa Usługi realizowana jest za pośrednictwem środków komunikacji na odległość w terminie indywidualnie uzgodnionym między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Usługom mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe. Przez świadczenia dodatkowe należy rozumieć dodatkowe Treści Cyfrowe, Usługi lub Usługi Cyfrowe dostarczane wspólnie ze świadczeniem głównym Umowy o świadczenie Usługi. Zasady dostarczenia świadczeń dodatkowych w ramach dostarczania Treści Cyfrowej, stosuje się odpowiednio do Usług. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania z ważnej przyczyny wykonania Usługi w terminie określonym przez strony, nie później niż na 12 godzin przed planowanym terminem realizacji, chyba, że ważna przyczyna wystąpiła później. Przez ważną przyczynę należy rozumieć zdarzenia losowe, w szczególności chorobę Sprzedawcy. 
 5. Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi. Sprzedawca ma prawo dochodzenia zwrotu kosztów, które poczynił w celu należytego wykonania Umowy o świadczenie Usługi, w tym dochodzenia części wynagrodzenia odpowiadającego dotychczasowym czynnościom, które poczynił w celu jej prawidłowego wykonania, a Kupujący jest zobowiązany do zwrotu tegoż wynagrodzenia. W przypadku kiedy Kupujący wypowiada umowę bez ważnej przyczyny jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedawcę z tego tytułu. 
 6. Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli w formie pisemnej lub dokumentowej. 
 7. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn lub w przypadku istotnego naruszenia przez Kupującego postanowień Regulaminu, po uprzednim wezwaniu Kupującego do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia odpowiedniego terminu dodatkowego pod rygorem wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
 8. Szczegółowe zasady realizacji Usługi każdorazowo zostaną opisane w opisie Usługi. 

§9

Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub PNPK bez podania przyczyny

 1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 
 2. Konsument lub PKNP może złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Korzystanie z wzorów, o których mowa powyżej nie jest obowiązkowe. 
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy:
  1.  o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;
  2. o świadczenie Usług, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub PNPK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. 
  3. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta lub PNPK – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument lub PNPK, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą na adres ul. Polna 5B 37-100 Łańcut, Polska lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@anglojezycznie.pl
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. 
 7. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

§10

Odpowiedzialność za zgodność Treści Cyfrowych z Umową

 1. Rękojmia za wady Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK. 
 2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. 
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. 
 4. W przypadku Treści Cyfrowych:
  1. dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
  2. dostarczanych w sposób ciągły — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. 
 5. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowych w sposób ciągły, Treści Cyfrowych powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

§11

Doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową

 1. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
 2. Jeżeli doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową. 
 3. Sprzedawca doprowadza Treści Cyfrowe do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 14 dni, od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 4. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

§12

Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Treści Cyfrowych z Umową

 1. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu;
  2. sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  3. brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
 2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści Cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treści Cyfrowych pozostawały niezgodne z Umową. 
 3. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.
 4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest istotny.

§13

Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od Umowy 

 1. W sytuacji, gdy Kupujący będący Konsumentem lub PNPK odstąpi od Umowy:
  1. w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Treści Cyfrowych z Umową;
  2. w przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę Treści Cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Kupującego,

do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu. 

2. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treściom Cyfrowym niezgodnym z Umową albo Treściom Cyfrowym, w odniesieniu do których odpadł obowiązek ich dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treści Cyfrowych były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z nich korzystał. 

3. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§14

Zwrot Treści Użytkownika 

 1. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które:
  1.  są użyteczne wyłącznie w związku z Treściami Cyfrowymi;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych;
  3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4. zostały wytworzone wspólnie z innymi Konsumentami lub PNPK, którzy nadal mogą z nich korzystać. 
 2. Na żądanie Konsumenta lub PNPK Sprzedawca udostępni takiemu Kupującemu, na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których mowa w ust. 1 pkt a) – c) powyżej. 

§15

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kurswymowy.pl/polityka-prywatnosci.

§16

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza Kupującego, że wszelkie treści dostępne na stronach Serwisu, Treści Cyfrowe oraz elementy Treści Cyfrowych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
 2. Z chwilą zawarcia Umowy, Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Treści Cyfrowych (Licencja).
 3. Sprzedawca udziela Licencji Kupującemu wyłącznie na następujących polach eksploatacji (chyba że w opisie Treści Cyfrowej postanowiono inaczej):
  1. w zakresie materiałów przekazywanych w formie .pdf – jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera, tabletu lub innego czytnika;
  2. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Treści Cyfrowej w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Treści Cyfrowej niezbędne jest jego zwielokrotnienie, zaś wydruk wyłącznie w zakresie materiałów .pdf;
  3. trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Treści Cyfrowej techniką cyfrową.
 4. Licencja nie obejmuje prawa Kupującego do:
  1. kopiowania w całości lub w części, z wyłączeniem zakresu, w jakim jest to koniecznie dla prawidłowego korzystania z Treści Cyfrowej na własny użytek;
  2. tworzenie na bazie produktu lub jego części produktów pochodnych;
  3. przekazywania prawa do korzystania z Treści cyfrowych elektronicznego lub jego części innym osobom, licencjonowania, dzierżawy, najmu, użyczania lub przekazywania (udostępnienia) w inny sposób Treści Cyfrowych w całości lub w części.
 5. Licencja udzielana jest na bezterminowo, chyba, że co innego wynika z opisu Treści Cyfrowych. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Kupującego.
 6. Sprzedawca poucza Kupującego, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 7. Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Kupującego z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami Treści Cyfrowych itp.). W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

§17

Zasady zamieszczania i weryfikowania opinii

 1. Sprzedawca umożliwia w ramach serwisu lub serwisów zewnętrznych dostęp do wystawionych opinii. Publikowane opinie są zarówno pozytywne, jak i negatywne. 
 2. Sprzedawca samodzielnie publikuje opinie w Serwisie oraz w prowadzonych przez siebie profilach w serwisach zewnętrznych.
 3. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Serwisie, Sprzedawcy, Treściach Cyfrowych, Usługach lub Usługach Cyfrowych w ramach Serwisu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.
 4. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu z Serwisu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie. 
 5. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. 
 6. Kupujący zamieszczając opinie w Serwisie udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej, bezterminowej, obowiązującej na całym świecie licencji na wykorzystanie, powielanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, przekazywanie, edytowanie i adaptacje opinii, w szczególności udzielona licencja uprawnia Sprzedawcę do publikowania, modyfikacji lub skracania opinii oraz do publikowania jej w całości lub w części w celach reklamowych, zarówno w formie drukowanej, jak i cyfrowej. 
 7. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  1. bez uprzedniego skorzystania z Serwisu;
  2. na temat Treści Cyfrowych, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył,
  3. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  4. naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
  5. przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny Treści Cyfrowej.
 8. Wyłączną odpowiedzialność za opinie ponoszą opiniujący. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii pozostawionych przez Kupujących, w tym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz roszczenia Kupującego lub osób trzecich spowodowane zamieszonymi opiniami. 
 9. Sprzedawca weryfikuje, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście korzystali z Treści Cyfrowej lub nabyli Treść Cyfrową. 
 10. Sprzedawca podejmuje następujące działania w celu weryfikacji opinii:
  1. weryfikacja danych opiniującego z danymi klientów, którzy dokonali zakupu Treści Cyfrowych, w tym imię, nazwisko oraz adres mailowy;
  2. weryfikacja danych opiniującego z danymi osób, które nabyły Treść Cyfrową w zamian za Dane Osobowe, w tym imię, nazwisko oraz adres mailowy;
  3. weryfikacja danych opiniującego z danymi osób, które otrzymały Treść Cyfrową nieodpłatnie, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail;
  4. weryfikacja danych opiniującego z danymi osób, które otrzymały Treść Cyfrową na podstawie zawartej z Sprzedawcy umowy barteru, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail;
  5. weryfikacja danych opiniującego z danymi osób, które pozostają w pozostałych rejestrach Serwisu, którzy mogli mieć dostęp do Treści Cyfrowych i go używać.
 11. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 12. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.
 13. Zasady weryfikowania opinii określone w ustępie 5 – 12 stosuje się odpowiednio do opinii publikowanych przez Sprzedawcę samodzielnie.
 14. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania, w całości lub w części, poszczególnych opinii nawet po ich opublikowaniu w sytuacji, gdy opinia:
  1. jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności jest obraźliwa, zawierająca groźby, zniesławiająca, obsceniczna, pornograficzna, zawierająca lub nawołująca do mowy nienawiści, rasistowska, dyskryminująca, oszczercza lub propagująca przemoc;
  2. narusza lub ogranicza prawa osób trzecich, a w szczególności narusza prawa autorskie, znaki towarowe, inne prawa własności intelektualnej lub prawo do wizerunku;
  3. jest nieprawdziwa lub wprowadzająca w błąd lub zawiera nieprawdziwe twierdzenia dotyczące faktów;
  4. zawiera informacje poufne lub dane osobowe;
  5. zawiera techniczne szkodliwe elementy, takie jak wirusy lub robaki komputerowe czy inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie lub pliki,
  6. zawiera osadzone linki do zewnętrznych stron internetowych;
  7. wymaga usunięcia z powodu wyroku sądowego lub administracyjnego;
  8. wymaga usunięcia z powodu nakazu zaprzestania działań wobec strony trzeciej;
  9. dotyczy wycofanej Treści Cyfrowej.

§18

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§19

Reklamacje i wezwania

 1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub wykonaniem Umowy.
 2. W celu ułatwienia Konsumentowi lub PNPK realizacji uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub PNPK może się posłużyć. Wzór dostępny jest pod adresem https://kurswymowy.pl/wp-content/uploads/2023/01/Zalacznik-nr-2-Formularz-reklamacyjny.zip.
 3. Reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy na adres adres ul. Polna 5B 37-100 Łańcut, Polska lub adres elektroniczny kontakt@anglojezycznie.pl.
 4. Reklamacje Kupujących rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Kupującego na kontakt podany przez Kupującego podczas składania reklamacji.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Kupujący może złożyć reklamację, w której wezwie Sprzedawcę do dostarczenia Treści Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Kupujący może odstąpić od Umowy. Kupujący może odstąpić od Umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia Treści Cyfrowych, gdy:
  1. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych;
  2. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Kupującego, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 7. Do Usług zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§20

Definicje, procedury, obowiązki i uprawnienia związane z DSA
 

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu określa informacje na temat wszelkich ograniczeń, które nakłada Administrator w związku z korzystaniem z jego usług, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Odbiorców usługi, w tym między innymi: informacje na temat wszelkich polityk, procedur, środków i narzędzi wykorzystywanych na potrzeby moderowania treści, w tym na temat algorytmicznego podejmowania decyzji i przeglądu dokonywanego przez człowieka, a także na temat regulaminu wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, o wszelkich istotnych zmianach warunków korzystania z usług oraz mechanizmy zgłaszania Nielegalnych Treści. Administrator udostępnia ww. informacje i warunki korzystania z Serwisu w sposób zrozumiały i czytelny.  Administrator projektuje, organizuje i obsługuje swoje Serwisy internetowe (oraz interfejsy) w sposób, który nie wprowadza w błąd Użytkowników ani nimi nie manipuluje lub w inny, istotny sposób nie zakłóca lub nie ogranicza zdolności Użytkowników do podejmowania wolnych i świadomych decyzji.

Administrator jest dostawcą Usług pośrednich w rozumieniu DSA, oferującym usługę hostingu.

2. Usługi pośrednie świadczone przez Administratora polegają na umożliwieniu Odbiorcom usług zamieszczenia Treści w ramach Serwisu, takich jak:

 1. komentarze, 

 2. opinie i oceny.

3. Administrator świadczy również Usługi pośrednie w ramach swoich profil dostępnych w Mediach społecznościowych tj. w portalu Instagram (link: https://www.instagram.com/anglojezycznie/), Facebook (link: https://www.facebook.com/anglojezycznie), w tym grup na Facebooku, które administruje Administrator (link: https://www.facebook.com/groups/tajnyklubpieknejwymowy) , LinkedIn (link: https://www.linkedin.com/in/lucy-tomaka/), YouTube (link: https://www.youtube.com/@Anglojezycznie), TikTok (link: https://www.tiktok.com/@anglojezycznie) poprzez:

 1. umożliwianie Użytkownikom pozostawianie komentarzy pod zamieszczonymi postami,

 2. dodawanie postów,

 3. dodawanie ocen i opinii,

 4. dodawanie wiadomości w ramach publicznego czatu.

4. Definicje użyte w treści niniejszego paragrafu oraz Regulaminu oznaczają:

 1. Administrator – Sprzedawca, zgodnie z definicją zawartą w §2 pkt 1 Regulaminu, jak również przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna lub prawna, bez względu na to, czy jest nim podmiot publiczny czy prywatny, która działa – w tym również za pośrednictwem osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz – w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową,  świadczący usługi, o których mowa w niniejszym regulaminie, w tym usługi społeczeństwa informacyjnego w ramach Serwisu. 

 2. Odbiorca usługi – Klient lub Użytkownik lub osoba korzystająca z usług pośrednich lub innych usług społeczeństwa informacyjnego dostarczanych przez Administratora, w tym na przykład Sklepu, Serwisu, lub Mediów społecznościowych Administratora, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępniania jej.

 3. Treści – wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika w dowolnej formie w ramach Sklepu, Serwisu, Mediów społecznościowych albo innych platform i miejsc należących lub moderowanych przez Administratora, w szczególności w ramach Strony lub Sklepu albo udostępnionych Użytkownikowi funkcjonalności tych miejsc.

 4. Nielegalne Treści – oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Towarów, Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

 5. Moderacja Treści – oznacza działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez Administratora lub współpracujących z nim dostawców usług pośrednich, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z ich usług, przekazywanych przez Odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy.

 6. Usługa pośrednia – oznacza jedną z następujących usług społeczeństwa informacyjnego świadczoną przez Administratora: 

  1. usługę „zwykłego przekazu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej;

  2. usługę „cachingu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców;

  3. usługę „hostingu” polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi oraz na jego żądanie.

 7. Platforma internetowa – oznacza usługę hostingu, która na żądanie Odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nieznaczną funkcją głównej usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania DSA.

 8. Publiczne rozpowszechnianie – oznacza udostępnianie informacji na żądanie Odbiorcy usługi, który przekazał informacje, potencjalnie nieograniczonej liczbie osób trzecich.

 9. Media społecznościowe – platformy społecznościowe, w ramach  których Administrator tworzy dodatkowe kanały komunikacji z Użytkownikiem lub Odbiorcą dostarczanych przez niego informacji czy treści, czy to w ramach Zamówienia, w ramach publikowania treści publicznie dostępnych dla szerokiego grona odbiorców, czy też w ramach pozostałych form kontaktu z Odbiorcą treści, w tym kontaktu związanego z ofertami handlowymi, co w szczególności dotyczy: grup społecznościowych prywatnych lub publicznych, kanałów na platformach społecznościowych, kont publicznych, o których mowa m.in. w Polityce prywatności, tzw. fanpage, kanałów komunikacji, wewnątrz tych platform społecznościowych, itp. 

Punkt kontaktowy

5. Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający  mu bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych, za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@anglojezycznie.pl  lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 780 760 414 Komunikacja może odbyć się w językach: polski, angielski. 

6. Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający Odbiorcom usługi bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@anglojezycznie.pl  lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 780 760 414 Komunikacja może odbyć się w językach: polski, angielski. 

Treści Nielegalne i niezgodne z warunkami korzystania z usług Administratora

7. Użytkownik nie może zamieszczać w ramach Serwisu, Platformy internetowej lub Mediów Społecznościowych Administratora Treści określonych w § 1 ust. 10-12 Regulaminu, jak również:

 1. Treści Nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem,

 2. Treści zawierających wulgaryzmy, hejt osób trzecich, spam,

 3. Treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierających treści obraźliwe, czy naruszających uczucia religijne, dobra osobiste osób trzecich, lub wykazujące brak szacunku zgodnego z ogólnie pojętymi normami społecznymi i zasadami współżycia społecznego, Treści rasistowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, dyskryminacyjne, o podtekście seksualnym, nieodpowiednie dla małoletnich użytkowników, itp. 

 4. Treści naruszających prawa osób trzecich np. prawa autorskie czy prawa własności intelektualnej albo zmierzających do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych, 

 5. Treści zawierających odnośniki do innych stron internetowych (linki), podmiotów innych niż Serwis, konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych, na które Administrator nie wyraził uprzednio zgody, w szczególności linki reklamowe, marketingowe, dotyczące zbiórek, lub inne linki o charakterze handlowym,

 6. Treści nawołujących i reklamujących inne serwisy, platformy, media społecznościowe, itp.

 7. Treści niezwiązanych z danym Towarem czy Usługą albo jakimkolwiek działaniem Administratora czy Serwisu, lub Treści niepowiązanych z tematyką Serwisu czy Mediów Społecznościowych Administratora,

 8. Treści zawierających dane osobowe lub kontaktowe,

 9. Treści powtarzalnych, które  już pojawiły się w Serwisie lub Mediach Społecznościowych Administratora (Użytkownik zobowiązany jest przed publikacją Treści zweryfikować, czy nie będą one kopią Treści istniejących),

 10. Treści o charakterze technicznym, zapytań związanych z obsługą klienta dotyczącą produktów lub usług Administratora (w tym celu Użytkownik powinien skontaktować się elektronicznie na adres e-mail kontakt@anglojezycznie.pl). 

Procedura zgłaszania Treści nielegalnych, procedura odwoławcza oraz Moderacja Treści

8. Użytkownik, który uzna daną Treść za Treść Nielegalną albo Treść naruszającą niniejszy regulamin jest uprawniony dokonać zgłoszenia tej Treści Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@anglojezycznie.pl wraz ze wskazaniem miejsca, w którym Administrator może zapoznać się z ww. Treścią oraz wszelkimi, niezbędnymi do rozpatrzenia zgłoszenia szczegółami, w tym danymi kontaktowymi Użytkownika oraz zaangażowanych osób trzecich (jeśli to możliwe). 

Użytkownik może skorzystać z formularza zgłoszenia Nielegalnych Treści, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu (link). 

9. W przypadku braku podania danych kontaktowych Użytkownika zgłaszającego daną Treść Administrator nie będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem celem powiadomienia go o otrzymaniu zgłoszenia oraz o rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia. 

10. Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o otrzymaniu zgłoszenia danej Treści. 

11. Administrator podejmuje decyzje w ramach zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, w sposób niearbitralny, obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Na potrzeby rozpatrywania i podejmowania decyzji Sprzedawca nie korzysta ze zautomatyzowanych środków.

12. O rezultacie podjętej decyzji w sprawie zgłoszenia, jej treści i uzasadnieniu Administrator powiadamia Użytkownika bez zbędnej zwłoki. 

13. W przypadku wystąpienia Nielegalnych Treści albo Treści niezgodnych z Regulaminem, Administrator może je usunąć, ograniczyć ich widoczność, uniemożliwić do nich dostęp, depozycjonować lub pozostawić w Serwisie. Może także zawiesić, zakończyć lub w inny sposób ograniczyć płatności pieniężne, jeśli do takich dochodzi w Serwisie, zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi w całości lub w części, albo zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika lub osoby trzeciej. Jednocześnie, o swojej decyzji informuje Użytkownika oraz zaangażowane osoby trzecie przekazując im jasne i konkretne uzasadnienie decyzji (jeśli posiada ich dane kontaktowe).

14. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, przekazując jednocześnie uzasadnienie. 

15. Administrator rozpatruje odwołanie Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jego odebrania, przekazując mu swoją decyzję wraz z uzasadnieniem.  

Odpowiedzialność Administratora za Treści Użytkownika

16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika, szczególnie Nielegalne Treści pozostawione w ramach Serwisu czy Platformy internetowej, jeżeli działania Użytkownika są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Administrator dokłada wszelkich starań, aby postępować z takimi Treściami w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz z Regulaminem, m.in. nie modyfikuje Treści w sposób wpływający na integralność przekazywanych lub udostępnianych informacji, nie ułatwia zamieszczania Nielegalnych Treści, niezwłocznie podejmuje działania w celu ich usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich zgodnie z Regulaminem z poszanowaniem praw podstawowych Użytkowników, w tym prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak również podejmuje wszelkie działania w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności. 

Algorytmiczne podejmowanie decyzji

17. W ramach Serwisu nie dochodzi do algorytmicznego podejmowania decyzji, w tym decyzji związanych z odwołaniami Użytkownika. 

Współpraca z organami publicznymi w zakresie powiadomień o Nielegalnych Treściach

15. W przypadku gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat. 

Przekazywanie informacji koordynatorowi ds. usług cyfrowych

16. Administrator przekazuje koordynatorowi ds. usług cyfrowych właściwemu dla miejsca siedziby i Komisji – na ich wniosek i bez zbędnej zwłoki – informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii, obliczonej jako średnia liczba w okresie poprzednich sześciu miesięcy, zaktualizowane na moment złożenia takiego wniosku. Koordynator ds. usług cyfrowych lub Komisja mogą zażądać, aby Administrator przekazał dodatkowe informacje dotyczące obliczenia, w tym wyjaśnienia i uzasadnienie odnośnie do wykorzystanych danych. Informacje te nie mogą zawierać danych osobowych.  

Zakończenie korzystania z usług Administratora

17. Użytkownik jest uprawniony do zakończenia korzystania z usług Administratora w każdym momencie. W tym celu może użyć dostępnych form zakończenia korzystania z usług jak np. automatyczne kliknięcie w określone przyciski umożliwiające usunięcie konta albo wypisanie się z danej usługi, zaprzestanie obserwowania Mediów Społecznościowych Administratora, czy poprzez usunięcie zamieszczonych przez siebie Treści, jak również może skontaktować się ze Sprzedawcą elektronicznie na adres e-mail kontakt@anglojezycznie.pl. Niniejsze postanowienie nie uchybia obowiązkom i uprawnieniom Administratora wynikającym z innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dalszego przechowywania danych, w tym danych osobowych, w szczególności w celach wskazanych w Polityce prywatności, a wynikających z RODO lub innych ustaw.  

Zmiany zasad korzystania z usług Administratora

18. Administrator za pomocą odpowiednich środków niezwłocznie poinformuje Użytkownika o istotnych zmianach wprowadzonych w warunkach korzystania z usług Administratora, m.in. w przypadku zmiany zasad dotyczących informacji dozwolonych na temat jego usług lub o innych tego rodzaju zmianach, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zdolność Odbiorców do korzystania z usługi.

§21

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany Cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. 
 3. Do Umów dotyczących Treści Cyfrowych lub Usług dostarczanych jednorazowo stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy. 
 4. W przypadku Umów dotyczących Treści Cyfrowych, które dostarczane są poprzez konto użytkownika (np. kurs on-line z rocznym dostępem), Kupujący otrzyma na adres e-mail przypisany do konta użytkownika informację o zmianie Regulaminu. Kupujący może wypowiedzieć Umowę, w ciągu 30 dni od poinformowania go o zmianie, jeżeli zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich. 
 5. W przypadku Umów dotyczących Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym (np. Newslettera), Kupujący otrzyma na adres e-mail związany z daną Usługą Elektroniczną informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie akceptuje zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, np. usuwając konto w Serwisie lub rezygnując z otrzymywania newslettera. 
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
 7. Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych. 
 8. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne postanowienie Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta lub PNPK jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Polsce. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu o takim charakterze, bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. 
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17/02/2024 r.
 10. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór odstąpienia od Umowy (pobierz)

Załącznik nr 2 – Formularz reklamacyjny (pobierz)

Załącznik nr 3 – Formularz zgłaszenia nielegalnych treści lub treści niezgodnych z warunkami korzystania z usług (pobierz)

Wersje archiwalne
Logo Tpay